Privacybeleid

Francy Ebbers Fotografie, gevestigd aan Rudigerstraat 21 5408AA VOLKEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.francyebbersfotografie.nl
Rudigerstraat 21
5408AA VOLKEL
06-41721420

Francy Ebbers is te bereiken via francyebbers@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Francy Ebbers Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (soms)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer (soms)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Francy Ebbers Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • foto’s. Hieruit zijn gegevens te halen zoals ras, geslacht, leeftijd
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via francyebbers@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Francy Ebbers Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van uw opdracht om voor u te fotograferen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Francy Ebbers Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Francy Ebbers Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Francy Ebbers Fotografie) tussen zit. Francy Ebbers Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: www.wetransfer.com voor het toesturen van foto’s, Adobe Photoshop CC en Adobe Lightroom CC voor het bewerken van foto’s. Exell en Gmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Francy Ebbers Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën: Persoonsgegevens (Naam, emailadres en telefoonnummer) tot 1 jaar na afhandeling overeenkomst

Foto’s: tot 5 jaar na afhandeling van de overeenkomst.

Hebben wij, met uw uitdrukkelijke toestemming, foto’s van u geplaatst op onze website, dan bewaren wij uw telefoonnummer, emailadres en foto(‘s) totdat wij de foto van onze website halen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Francy Ebbers Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Francy Ebbers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Francy Ebbers Fotografie uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Het gaat hierbij met name over het plaatsen van foto’s op de website. Hiervoor wordt altijd schriftelijk, via de mail, toestemming gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Francy Ebbers Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Francy Ebbers Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar francyebbers@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Francy Ebbers Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Francy Ebbers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via francyebbers@gmail.com